Kuvassa on piirretty kirja

Lukivaikeus

 

Lukivaikeus voi ilmetä monella eri tavalla. Lukivaikeudella on neurobiologinen tausta ja se on usein perinnöllinen. Toiselle opiskelijalle voi olla haasteellista lukeminen, kun taas toiselle kirjoittaminen. Keskeisenä piirteenä lukivaikeudessa pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Kyse ei siis ole ymmärtämisen vaikeudesta.

Lukivaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi: 

 • lukemisen hitautena tai vaikeutena, 
 • luetun ymmärtämisen haasteina, 
 • oikeinkuulemisen vaikeutena, 
 • kirjainten tai numeroiden sekoittumisena, 
 • kirjoittamisen hitautena, 
 • liiallisina tai liian vähäisinä kirjaimina tai sanojen puuttumisena. 

  Lukivaikeuteen voi liittyä lyhytkestoisen muistin haasteita ja lukivaikeuden yhtäaikainen esiintyminen muiden erityisvaikeuksien, kuten matematiikan tai tarkkaavuuden ongelmien kanssa, voi olla mahdollista. Kielellisen muistin vaikeudet voivat lisätä osaltaan vieraiden kielten oppimisen vaikeuksia. Lukivaikeus voi näkyä opiskelussa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena, jolloin tehtävien tekoon saattaa kulua enemmän aikaa. Myös mahdolliset työmuistin haasteet voivat näyttäytyä vaikeuksina ongelmanratkaisussa tai haasteena luetun ymmärtämisessä, kun yksittäisen sanan ymmärtämisen ohella tulisi pitää mielessä luetun tekstin sisältö.

  Tutustuttavaksi

  Jos haluat saada ymmärrystä lukivaikeudesta Ylen verkkosivuilla, on artikkeli, jossa voit testata miten itse pärjäisit lukivaikeuden kanssa: Testaa miten pärjäisit lukivaikeuden kanssa -artikkeli 

  Jos epäilet lukivaikeutta, voit pohtia asiaa Kuntoutussäätiön Lukivaikeuden tunnistuslistan avulla. Listassa on 22 kysymystä, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Muistathan, että kysymyslista on suuntaa antava ja sen tarkoituksena on helpottaa oppimisvaikeuden tunnistamista. 

  Lukivaikeus todetaan lukitestillä ja korkeakouluopiskelijat voivat kääntyä testausasiassa  YTHS:n puoleen.