Kuvassa on piirretty laskin ja yhtälö

Matematiikka 

Matematiikan oppimisvaikeuksia on arviolta 3–7 prosentilla ikäluokasta. Lievempiä hankaluuksia perustaitojen ja erityisesti monimutkaisten matemaattisten taitojen oppimisessa on arvioitu olevan moninkertaisesti enemmän. Matematiikan vaikeuden taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten perintötekijöitä, kehityksellisiä seikkoja, motivaatio- ja emotionaalisia tekijöitä tai oppimiseen yleisesti vaikuttavia asioita.

Oppimiseen yleisesti liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi: 

  • työmuisti, 
  • tarkkaavaisuus, 
  • toiminnanohjaus, 
  • kielelliset taidot ja 
  • avaruudellinen hahmottaminen. 

Kielelliset vaikeudet haastavat matemaattisten käsitteiden ja symbolien ymmärtämistä ja muistamista, hahmottamiseen liittyvät haasteet puolestaan matematiikkaan liittyvän visuaalisen tiedon käsittelyä kuten graafisten esitysten tai geometrian ymmärtämistä. Avaruudellista hahmotuskykyä tarvitaan esimerkiksi numeroiden ja matemaattisten symbolien hahmottamisessa. Tarkkaavaisuuteen liittyvät vaikeudet voivat näkyä virheinä numeroiden ja laskumerkkien havaitsemisessa ja lukemisessa sekä lukujen sijoittamisessa kaavoihin. 

Muistiongelmat voivat tuottaa pulmia matematiikassa laskusääntöjen, kertotaulun ja peruslaskutoimitusten tulosten ulkoa oppimisessa tai ongelmanratkaisun syntymistä työmuistissa. Toiminnanohjauksen haasteet voivat näkyä oman toiminnan tarkkailun ja säätelyn puutteina ja esimerkiksi hankaluutena muuttaa tarvittaessa omaa laskutapaa. Haasteina voi näkyä myös vaikeudet ymmärtää ja muodostaa lukujonoja ja siten ymmärtää suuruuskäsitteitä ja lukujen välisiä suhteita.  

Matemaattiset vaikeudet ja opiskelu

Matematiikan tukemiseen ja harjoitteluun ei ole yhtä tapaa tai menetelmää, vaan oppiminen on yksilöllinen prosessi ja siihen vaikuttavat myös opittava alue. Matematiikan oppimisessa on merkittävää saada onnistumisen kokemuksia, tukea motivaation muodostumiseen ja ylläpitoon sekä rakentaa myönteistä kuvaa itsestä matematiikan oppijana. Korkeakouluopiskelussa matematiikka nivoutuu merkittävästi opiskeltavaan alaan. Vaikeudet matematiikan oppimisessa ja opiskelussa kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi, jotta asioita voi lähteä tarkastelemaan oman oppimisen tueksi.